Cấu trúc chương trình

Chương trình kéo dài sáu năm được xây dựng theo ba chủ đề chính:

  • Bác sĩ lâm sàng

Chúng tôi bắt đầu với các môn khoa học cơ bản (Lý sinh, Hóa học và Sinh học) trong năm thứ nhất và chuyển sang khoa học tiền lâm sàng, sau đó là khoa học lâm sàng.

  • Tính chuyên nghiệp

Chủ đề này sẽ giới thiệu các thuộc tính nghề nghiệp thông qua các môn học về y đức và tâm lý học trong năm nhất. Sang năm hai, chủ đề này sẽ được tích hợp vào tất cả môn học với những yêu cầu cần có đối với một sinh viên y khoa trong môi trường học thuật, bối cảnh y tế và trong các hoạt động xã hội.

  • Nghiên cứu 

Tin sinh là một trong số những môn trong năm nhất mở đầu cho cấu phần Tâm lý và Đạo đức Y học trong chương trình Y khoa. Từ năm hai trở đi, sinh viên được học các môn như Cơ sở Nghiên cứu, Y học bằng chứng nhằm nhằm xây dựng nền tảng cho các dự án nghiên cứu. Đây là một trong số những cấu phần học bắt buộc để tốt nghiệp đối với toàn bộ sinh viên.