Chương trình Cử nhân Điều dưỡng

A. Vai trò quan trọng của một điều dưỡng:

 • Lâm sàng: Chương trình bắt đầu với các môn khoa học cơ bản (vật lý/lý sinh, hoá học, sinh học, di truyền và các cấu phần khoa học cơ bản khác), sau đó đến các môn học tiền lâm sàng và thực hành lâm sàng trong Điều dưỡng.
 • Nghiên cứu: Nghiên cứu điều dưỡng và thống kê sinh học là các khóa học nền tảng giúp sinh viên chuẩn bị cho các hoạt động nghiên cứu trong tương lai.
 • Quản lý: Các khoá học về lãnh đạo và quản lý là một trong các khóa học nền tảng của chương trình Điều dưỡng. Kĩ năng lãnh đạo và quản lý này cũng được lồng ghép vào các môn học khác của chương trình, nhằm cung cấp những giá trị cốt lõi về năng lực quản lý cho những Điều dưỡng viên tương lai tốt nghiệp từ VinUni.

B. Kết quả đầu ra cuối khóa học:

 1. Tích hợp kiến thức điều dưỡng và giáo dục khai phóng để làm nền tảng cho chuyên môn điều dưỡng.
 2. Có khả năng giao tiếp, hợp tác, đánh giá chuyên môn và ra quyết định có đạo đức trong mọi hoạt động.
 3. Cung cấp dịch vụ điều dưỡng chất lượng cao, có cơ sở, an toàn và nhân văn cho các cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng.
 4. Tham gia văn hóa tôn trọng sự đa dạng bản sắc và lối sống của các cá nhân, gia đình, cộng đồng và đồng nghiệp.
 5. Kiến tạo thay đổi bằng cách thể hiện sự chuyên nghiệp, khả năng lãnh đạo, sẵn sàng tìm hiểu và không ngừng học hỏi cho chính mình và cho những người xung quanh.

*Bấm vào ảnh để xem rõ hơn.

C. Khung chương trình

Hiện tại, Chương trình Cử nhân Điều dưỡng đã áp dụng 04 khung chương trình cho từng niên khóa. Vui lòng xem chương trình đào tạo tương ứng với niên khóa của bạn dưới đây:

 1. Niên khóa 1 (2020 – 2024)
 2. Niên khóa 2 (2021 – 2025)
 3. Niên khóa 3 (2022 – 2026)
 4. Niên khóa 4 (2023 – 2027)

D. Sổ tay sinh viên

Để xem hướng dẫn tổng quan về chương trình của trường, vui lòng xem Sổ tay Sinh viên đã được áp dụng cho Năm học 2022 – 20232023 – 2024.