Cộng đồng các nhà giáo dục y tế

Cộng đồng các nhà giáo dục y tế

Đây là cộng đồng nhằm thu hút các chuyên gia và sinh viên quan tâm đến giáo dục Y khoa. Chúng tôi tổ chức các cuộc họp vào thứ Sáu cuối cùng trong tháng để thảo luận, trao đổi ý tưởng và thúc đẩy nghiên cứu. Đồng thời, chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện chính thức dành cho mọi thành viên đến từ các tổ chức khác 3 tháng 1 lần.

Tham gia với chúng tôi trên Linkedin: Tại đây

Mục tiêu

Mục tiêu của mạng lưới nhằm:

  • Tạo điều kiện thảo luận
  • Xác định các phương pháp nghiên cứu tốt nhất
  • Trao đổi ý kiến
  • Đẩy mạnh nghiên cứu
  • Phổ biến thông tin

Tư vấn

Chúng tôi sẵn lòng cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào liên quan đến các vấn đề liên quan đến giáo dục Y Khoa

MDEDIUCATION@CHS là một bản tin hàng quý. Nếu bạn có bất kỳ tin tức/sự kiện nào muốn chia sẻ hoặc muốn kết nối với chúng tôi về bất kỳ mục tin tức nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ  mdeducation@vinuni.edu.vn hoặc liên hệ với Trợ lý học vụ – Cô Vũ Quỳnh Anh qua địa chỉ anh.vq@vinuni.edu.vn.

Số điện thoại: (+84) 2471089779, máy lẻ 9003.